Regulamin Sklepu

I. DEFINICJE
1. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
2. eVoucher – dokument w formie elektronicznej, uprawniający do realizacji zakupionej Usługi, wygenerowanej uprzednio za pośrednictwem Sklepu, przesłany Klientowi przez Usługodawcę na wskazany adres mailowy.
3. Klient – zarówno Kupujący, jak i Konsument.
4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu, niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu.
6. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu, związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Polityka Cookies – dokument opisujący pliki Cookies oraz sposób ich wykorzystywania na stronie internetowej Sklepu.
8. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
9. Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin sprzedaży Usług i świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://radiotaxi919.pl,za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zakupu Usług w ramach Sklepu.
11. Uczestnik – osoba fizyczna, która będzie korzystała z Usługi. Klient może, ale nie musi być Uczestnikiem.
12. Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem w chwili dokonania zakupu Usługi, zgodnie z Zamówieniem.
13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
14. Usługa – usługi przewozu osób lub rzeczy realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, szczegółowo opisane na stronie https://radiotaxi919.pl.
15. Usługodawca – właściciel, administrator i prowadzący Sklep – spółka Radio Taxi 919 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146058, posiadająca NIP: 6760101000, REGON: 350617815.
16. Zakup Usług – rezerwacja Usług i ich opłacenie przez Klienta.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy przewozu osób z Usługodawcą poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem Sklepu online oraz akceptacja jego treści.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep, dostępny pod adresem https://radiotaxi919.pl, prowadzony jest przez Radio Taxi 919 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Myczkowskiego 1/4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146058, posiadająca NIP: 6760101000, REGON: 350617815.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności określa zasady i tryb zawierania umowy Zakupu Usług, składania Zamówień w Sklepie, realizacji Zamówień, zasad zapłaty ceny, realizacji prawa odstąpienia od umowy, wykonania Usługi.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Polityce prywatności udostępnionej na stronie Sklepu, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej Sklepu służą przede wszystkim gromadzeniu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów danych statystycznych o zachowaniu Klientów, liczbie Klientów oraz o sposobie korzystania przez nich z zawartości Sklepu, a także wykorzystywaniu zgromadzonych danych do ulepszania jakości usług oferowanych przez Usługodawcę oraz kierowania do Klientów personalizowanych i dopasowanych treści. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy zawarto w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
6. W celu korzystania ze Sklepu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Sklepu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
7. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania ze Sklepu, które powinien spełniać Klient to:
a. urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające wymagania techniczne,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca poprawne wyświetlanie treści Serwisu – m.in. Opera, Firefox, Edge, Safari, Chrome w wersji nie starszej niż 2 lata od daty oficjalnej premiery,
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d. aktywny numer w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
8. Zakres i ceny Usług są szczegółowo opisane na stronie https://radiotaxi919.pl.
9. Warunkiem dokonania Zakupu Usług jest akceptacja przez Klienta zasad określonych w niniejszym Regulaminie Sklepu.
10. Klient dokonując akceptacji Regulaminu Sklepu dokonuje jej w imieniu własnym i/lub Uczestników, w imieniu których dokonuje Zakupu Usług. Po dokonaniu Zakupu Usług, Klient jest zobowiązany do przekazania Uczestnikom wszelkich informacji dotyczących Usługi i dokonania wszystkich płatności za zarezerwowane Usługi.

III. ZAKUP USŁUG
1. Zakupu Usług dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza na stronie internetowej Sklepu, akceptacji Regulaminu Sklepu oraz dokonania płatności.
2. Przed dokonaniem Zakupu Usług Klient powinien szczegółowo zapoznać się z zakresem poszczególnych Usług znajdującym się na stronie internetowej Sklepu.
3. Klient podczas Zakupu Usług zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz prawdziwych danych.
4. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
a. wyboru, poprzez dodanie do koszyka, zamawianej Usługi wraz z określeniem daty i godziny realizacji Usługi, liczby Uczestników oraz wskazania miejsca odbioru w zależności od rodzaju Usługi – w Informacjach dodatkowych w formularzu lub na etapie konfigurowania Usługi,
b. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu Klienta,
c. wyboru formy płatności,
d. akceptacji Regulaminu Sklepu,
e. potwierdzenia woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
5. W przypadku zaznaczenia w formularzu zamówienia przez Klienta okienka z „TAK” dotyczącego Faktury, należy podać numer NIP. Po opłaceniu zamówienia Faktura zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres mailowy.
6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usługi.
7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych do złożenia Zamówienia danych dotyczących Usługi, wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego rezerwacji Usługi i zawarcia z Usługodawcą umowy przewozu, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu Sklepu. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, na wskazany przez siebie uprzednio adres mailowy.
8. Umowę uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za Zamówienie przez Kupującego.
9. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zamówienia wraz eVoucherem.

IV. CENY I PŁATNOŚCI
1. Ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek VAT.
2. Informacja o cenie podawana w ramach Sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
3. Usługodawca umożliwia dokonanie poprzez Stronę płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem płatności online: przedpłaty online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard, BLIK, konta PayPal, konta Google Pay, Apple Pay, , PLAY i innych poprzez zewnętrzny system płatności, którego właścicielem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON 300523444.
4. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://poland.payu.com oraz w oparciu o regulaminy banku Klienta.

V. REALIZACJA USŁUG
1. Klient dokonując Zamówienia Usług określa datę i godzinę realizacji Usługi, liczbę Uczestników oraz wskazuje miejsce odbioru w zależności od rodzaju Usługi – w Informacjach dodatkowych w formularzu lub na etapie konfigurowania Usługi.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie eVuchera, otrzymanego przez Klienta po Zakupie Usługi. Dostarczenie eVouchera odbywa się poprzez Internet, na adres mailowy wskazany przez Klienta.
3. Usługa jest świadczona wyłącznie przez kierowcę podległego Usługodawcy. Numer eVoucher’a zostanie przekazany kierowcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych stosowanych u Usługodawcy, co nie zwalnia Klienta z konieczności okazania go kierowcy.
4. Brak przybycia Klienta w oznaczone miejsce odbioru powyżej 15 minut od uzgodnionej godziny jest jednoznaczny z rezygnacją z Usługi. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny Usługi.
5. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek innych nieprzewidzianych okoliczności Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze strony Klienta ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.
6. W zależności od ilości pasażerów Usługi przejazdu odbywają się samochodem osobowym lub samochodem osobowym typu VAN.
7. Wszystkie samochody Usługodawcy oznaczone są logotypem z nazwą strony Sklepu, widoczne na bocznej części aut.

VI. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA
1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.
2. Na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu odstąpienia, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
3. Po zrealizowaniu Usługi Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, w formie wiadomości mailowej na adres e-mail Usługodawcy, tj. sklep@radiotaxi919.pl. Klient może skorzystać z poniższego wzoru Formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Usługodawcę lub w innej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.

5. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VII. REKLAMACJE
1. Klient ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną, Newsettera lub kwestii związanych z realizacją zakupionej Usługi.
2. Reklamację można zgłosić pisemnie, na adres Usługodawcy lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres sklep@radiotaxi919.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres mailowy oraz numer telefonu Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.
5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób tożsamy do jej złożenia lub w sposób zgodny z życzeniem zgłaszającego reklamację, wyrażony w reklamacji i na dane wskazane w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem ze Sklepu przez Klienta.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Sklepu z powodu siły wyższej, winy Klienta lub innych powodów niezawinionych przez Usługodawcę.
3. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych nieprawdziwych.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Taxi 919 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000146058, NIP: 6760101000, REGON: 350617815. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b; ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu pełnej realizacji zamówienia, a jeżeli zażądał/a Pani/Pan wystawienia faktury VAT – także potem, przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz przez okres wymagany na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia.
8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu przesyłania Pani/Panu informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Radio Taxi 919 Sp. z o. o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie takiej informacji.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce prywatności, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu Sklepu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie informacji na stronie WWW.
2. Miejscem zawarcia umowy przewozu jest siedziba Usługodawcy.
3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także sporządzić jego wydruk.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 października 2021 r.

Kraków, 28 października 2021 r.