Regulamin aplikacji

Niniejszy Regulamin Aplikacji dotyczy Korporacji Radio Taxi 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz współpracujących z nią Taksówkarzy i Pasażerów korzystających z jej usług za pośrednictwem Aplikacji Radio Taxi 919 Kraków licencjonowanej przez OPST.pl.

I. DEFINICJE POJĘĆ
1. Aplikacja – oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie Usług przewozu osób i zawieranie umów o Usługę przewozu osób na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Aplikacji.
2. Cena gwarantowana – gwarantowana cena za Przewóz, obowiązująca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem Aplikacji.
3. Dokument bezgotówkowy – fizyczne lub elektroniczne spersonalizowane instrumenty płatnicze wydawane lub udostępniane Pasażerom przez Korporację w ramach zawartych z Korporacją odrębnych umów na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy, mające postać m.in. Kart Klienta, biletów, kodów, voucherów, eVoucherów i innych oferowanych przez Korporację.
4. Klient bezgotówkowy – Pasażer korzystający z Dokumentów bezgotówkowych i współpracujący z Korporacją w ramach zawartych z Korporacją odrębnych umów na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy, za które to usługi płatność dokonywana jest z dołu na podstawie okresowych faktur zbiorczych wystawianych przez Korporację.
5. Konto Pasażera – zbiór informacji dotyczących Pasażera przekazanych do Aplikacji, obejmujący m.in. uprawnienia dostępu Pasażera do Aplikacji po zalogowaniu się (wprowadzeniu loginu i hasła), za pośrednictwem którego Pasażer indywidualnie korzysta z Aplikacji.
6. Korporacja – Radio Taxi 919 lub inna firma prywatna, stowarzyszenie lub zrzeszenie, prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług przewozu osób lub rzeczy lub pośredniczące w takich usługach, współpracujące z Taksówkarzami na zasadach umów prawnych właściwych dla każdego z wymienionych podmiotów, odbierająca za pośrednictwem OPST zamówienia generowane z Aplikacji.
7. LITE – Usługa przewozu osób, w stosunku do której obowiązuje Cena Gwarantowana.
8. OPST – system dyspozytorski do zarządzania i obsługi Przewozów, wykorzystywany przez Korporację.
9. OPST.pl – zespół twórców posiadający pełnię praw autorskich do Aplikacji, reprezentowany przez firmę Radiss sc..
10. Pasażer – zalogowana do Aplikacji przy użyciu Konta Pasażera i akceptująca poniższy Regulamin osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem Aplikacji, która zamawia Przewóz za pomocą Aplikacji i zawiera umowę na Usługę przewozu osób. O ile Pasażerem nie jest osoba fizyczna wyposażona w pełną zdolność do czynności prawnych, na korzystanie z Aplikacji musi udzielić zgody jej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
11. Polityka prywatności – dokument w formie elektronicznej dostępny poprzez stronę internetową w domenie https://www.radiotaxi919.pl, mający na celu zapoznanie Pasażerów z zasadami przetwarzania ich danych osobowych oraz przedstawienie Pasażerom ich uprawnień związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
12. Przewóz bezgotówkowy – usługa transportu Pasażerów podzlecana przez Korporację Taksówkarzowi, świadczona przez Taksówkarza przy pomocy taksówki, realizowana na podstawie umowy o współpracy zawartej przez Klienta bezgotówkowego z Korporacją.
13. Przewóz taxi – usługa transportu Pasażerów świadczona przez Taksówkarza przy pomocy taksówki, realizowana na podstawie umowy przewozu zawartej przez Pasażera z Taksówkarzem.
14. Przewóz – Przewóz taxi lub Przewóz bezgotówkowy.
15. Przybliżony koszt przejazdu – obliczona przez Aplikację cena Przewozu w oparciu o zdefiniowany przez Pasażera adres początku i adres końca Przewozu, powiązana z cenami stosowanymi w Korporacji, z której usług Taksówkarzy Pasażer korzysta. Przybliżony koszt przejazdu nie jest wiążący dla Taksówkarza, gdyż podstawę do rozliczeń stanowi wskazanie homologowanego taksometru.
16. Radio Taxi 919 – spółka pod firmą Radio Taxi 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-198 Kraków, ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000146058, posiadająca NIP: 6760101000, Regon: 350617815, z którą można skontaktować się:
– pod adresem korespondencyjnym: Radio Taxi 919 Sp. z o.o., ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4, 30-198 Kraków
– za pomocą poczty elektronicznej e-mail: biuro@radiotaxi919.pl
17. Regulamin Aplikacji – zdefiniowane w poniższym dokumencie zasady korzystania z Aplikacji Radio Taxi 919 Kraków.
18. STANDARD – Usługa przewozu osób, w stosunku do której obowiązuje Przybliżony koszt przejazdu.
19. Taksówkarz – osoba wykonująca licencjonowane usługi przewozu osób taksówką, współpracująca na zasadzie umowy z Korporacją, uprawniona do realizacji Przewozów w ramach danej Korporacji, wygenerowanych przy użyciu Aplikacji przez Pasażera.
20. Urządzenia mobilne – sprzęt teleinformatyczny z funkcją GPS realizujący transmisję danych na potrzeby połączenia z Internetem, w szczególności tablety i smartfony pracujące pod systemami operacyjnymi Android lub iOS lub WP.
21. Usługa przewozu osób – usługa transportu świadczona Pasażerom przez Taksówkarzy za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz.908 z późn. zm., w związku z art. 4 pkt 1 Ustawy z 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2007, nr 125, poz. 874).

II. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji posiada OPST.pl.
2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie Aplikacji w części albo w całości bez zgody OPST.pl udzielonej na piśmie.
3. Aplikacja może być wykorzystywana przez Pasażera jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne.
4. Aplikacja jest ogólnie dostępna w sklepach z aplikacjami i może być pobierana stamtąd bezpłatnie. Pasażer pobiera nieodpłatnie Aplikację z internetowego sklepu z aplikacjami i samodzielnie instaluje ją na Urządzeniu mobilnym. Pasażer może w każdej chwili zrezygnować z posługiwania się Aplikacją na trwałe przez jej samodzielne odinstalowanie z Urządzenia mobilnego lub czasowo przez zamknięcie Aplikacji.
5. OPST.pl ani Korporacja nie pobierają od Pasażera opłat za korzystanie z Aplikacji.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Aplikacji oraz Polityką prywatności.
7. Korzystanie z Aplikacji wymaga rejestracji Konta Pasażera poprzez podanie zgodnych z prawdą danych osobowych Pasażera (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Po bezpłatnej rejestracji, polegającej na wpisaniu wymaganych danych i ustawieniu loginu i hasła oraz po akceptacji Polityki prywatności i Regulaminu Aplikacji, Pasażer otrzymuje możliwość zamawiania za pośrednictwem Aplikacji Przewozów, realizowanych przez Korporację lub współpracującego z nią Taksówkarza.
8. Poprzez rejestrację Konta Pasażera, po uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu Aplikacji i Polityki prywatności, Pasażer zawiera z Korporacją umowę, przedmiotem której jest nieodpłatne świadczenie przez Korporację usługi pośrednictwa w procesie zamawiania usług Przewozu przez Pasażera. Pasażer przyjmuje do wiadomości, że za wyjątkiem Przewozów bezgotówkowych realizowanych przez Korporację, Korporacją nie jest stroną umowy Przewozu zawieranej przez Pasażera, jak również akceptuje fakt, iż Korporacja nie gwarantuje dostępności podmiotów gotowych do świadczenia usług na rzecz Pasażera w chwili składania przez niego zamówienia na Przewóz. Brak odpowiedzi na zamówienie złożone przez Pasażera za pośrednictwem Aplikacji lub inne przypadki nieprzyporządkowania zamówienia Pasażera do dostępnego Taksówkarza lub Korporacji nie stanowi niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy pośrednictwa przez Korporację, co Pasażer niniejszym akceptuje.
9. Usługi przewozu osób realizują Taksówkarze współpracujący z Korporacją i to Taksówkarze ponoszą wyłączną odpowiedzialności za wykonywanie tych usług. Usługi Przewozu Bezgotówkowego realizują Korporacje przy udziale Taksówkarzy.
10. Aplikacja pozwala na przesyłanie do Korporacji informacji o zamówieniu przez Pasażera usługi Przewozu, a za tym do współpracującego z tą Korporacją Taksówkarza, w celu zawarcia umowy o usługę Przewozu taxi pomiędzy Pasażerem a Taksówkarzem.
11. Po zdefiniowaniu przez Pasażera informacji niezbędnych do złożenia zamówienia na usługę STANDARD, Aplikacja wylicza i podaje Przybliżony koszt przejazdu, chyba że Pasażer korzysta z usługi LITE, na podstawie której w Aplikacji podawane jest z góry gwarantowane wynagrodzenie za Przewóz taxi (Cena gwarantowana).
12. Pasażer wypełniając formularz i klikając w przycisk „ZAMÓW TAXI”, składa zamówienie na Przewóz i wyraża wolę:
– zawarcia umowy Przewozu Taxi z Taksówkarzem na warunkach określonych w rozdziale III Regulaminu Aplikacji lub
– skorzystania z Przewozu Bezgotówkowego na warunkach określonych w rozdziale IV Regulaminu Aplikacji.
13. Z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia Pasażera na Przewóz przez Taksówkarza (w przypadku Przewozu taxi) następuje zawarcie umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a Taksówkarzem.  Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli: Pasażera po wciśnięciu przycisku „Zamów Taxi”, którym potwierdza zamówienie usługi akceptując jednocześnie wszystkie warunki Przewozu, a następnie przez Taksówkarza po zaakceptowaniu zgłoszenia i wyrażeniu zgody na wykonanie usługi.
14. Z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia na Przewóz przez Korporację (w przypadku Przewozu bezgotówkowego) następuje realizacja umowy przewozu pomiędzy Pasażerem a Korporacją. Przewóz bezgotówkowy odbywa się na podstawie umowy o współpracy uprzednio zawartej przez Klienta bezgotówkowego z Korporacją.
15. Pasażer akceptuje fakt, że usługi wyszukiwania Taksówkarza dla zamówionego Przewozu wykonywane są bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia Pasażera przez Aplikację. Po wykonaniu usługi, tj. po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Taksówkarza, Pasażer traci prawo do odstąpienia od umowy, wobec uznania jej za wykonaną.
16. Korzystanie z Aplikacji wymaga dysponowania sprawnym Urządzeniem mobilnym oraz posiadania aktywnego połączenia z Internetem. Pasażer we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność musi zadbać o spełnienie wymogów technicznych Urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu Urządzenia mobilnego oraz koszty połączenia z Internetem, za które operator lub dostawca może pobierać dodatkowe opłaty, ponosi w całości Pasażer. Koszty związane z niezbędną transmisją danych, wykorzystywaną przez Aplikację, w całości obciążają Pasażera i wynikają jedynie z cenników usług operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Pasażer zawarł umowę, a ich składnikami nie są jakiekolwiek opłaty pobierane przez Korporację lub OPST.pl.
17. Pasażer nie będzie udostępniał zarejestrowanej na swoje dane Aplikacji innym osobom w celu jej nieautoryzowanego użycia.
18. Konto Pasażera i dane dostępowe do Aplikacji powinny być chronione przez Pasażera i nie powinny być udostępniane innym osobom.
19. Pasażer na potrzeby składania zamówienia będzie wprowadzał do Aplikacji informacje zgodne ze stanem faktycznym oraz używał Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
20. Pasażer wyraża zgodę na przesłanie przez Aplikację czasowej informacji o jego aktualnym położeniu oraz ID Pasażera do serwerów OPST w Korporacji oraz w procesie realizacji Przewozu przez Taksówkarza.
21. Stwierdzenie przez Pasażera nieautoryzowanego użycia zarejestrowanej na niego Aplikacji powinno zostać niezwłocznie zgłoszone na adres mailowy Korporacji, za pośrednictwem której korzysta z usług przewozu wykonywanych przez Taksówkarzy.
22. Aplikacja może zostać czasowo lub trwale dezaktywowana, odpowiednio przez Korporację lub OPST.pl, gdy:
– Pasażer wykorzystuje Aplikację niezgodnie z Regulaminem Aplikacji,
– Pasażer narusza prawa autorskie OPST.pl,
– Pasażer zamawia Przewóz i bez uzasadnionej przyczyny nie korzysta z zamówienia w trakcie realizacji zlecenia lub nie anuluje zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji, o ile powtarza się to częściej niż 4 razy w trakcie miesiąca kalendarzowego.
23. W związku z rozwojem Aplikacji OPST.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji bez uwarunkowania prawa do tych zmian wynikiem konsultacji i zgodą użytkujących ją Pasażerów i Korporacji.

III. PRZEWÓZ TAXI
1. W przypadku Przewozu taxi, Pasażer zawiera z Taksówkarzem umowę na Usługę przewozu osób, wykonywaną przez Taksówkarza przy pomocy taksówki.
2. Podstawą do rozliczenia opłaty za usługi Przewozu taxi jest umowa pomiędzy Taksówkarzem a Pasażerem, zgodna z cennikiem stosowanym przez Korporację, z którą Taksówkarz jest związany.
3. Aplikacja może zawierać funkcję zapłaty za wykonany Przewóz taxi poprzez bezpośrednie obciążenie karty płatniczej / kredytowej Pasażera. O ile Aplikacja umożliwia taką formę płatności i Pasażer w zamiarze dokonania zapłaty wprowadzi do Aplikacji niezbędne dane związane z kartą kredytową / płatniczą lub innym obsługiwanym przez Aplikację mechanizmem płatniczym, po zaznaczeniu w formularzu zamiaru dokonania zapłaty w takiej formie, Aplikacja umożliwi rozliczenie za usługę Przewozu taxi danym mechanizmem płatniczym. Ewentualny koszt transakcji przy użyciu karty płatniczej / kredytowej lub innego narzędzia płatniczego ponosi Pasażer, zależnie od umowy zawartej przez Pasażera z bankiem na obsługę karty kredytowej / płatniczej lub wydawcą innego narzędzia płatniczego, którym się posługuje.
4. Pasażer akceptuje i wyraża zgodę, aby Korporacja obciążała lub składała dyspozycję obciążenia karty kredytowej / płatniczej lub konta bankowego Pasażera (np. elektroniczne polecenie zapłaty), które zostało wskazane przez niego w Aplikacji w trakcie procesu płatności za usługę Przewozu taxi.
5. Pasażer zobowiązuje się do zapewnienia wystarczających środków na koncie wykorzystywanym do płatności za Przewóz taxi. W przypadku braku wystarczających środków na koncie w chwili płatności danym mechanizmem płatniczym lub innych okoliczności skutkujących nieudaną próbą obciążenia konta Pasażera, Korporacja lub Taksówkarze zastrzegają sobie prawo do wyegzekwowania należnych opłat i kosztów w innej formie, np. przelewem bankowym lub rozliczeniem gotówką bezpośrednio u Taksówkarza.
6. Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności przy wykorzystaniu obsługiwanych przez Aplikację mechanizmów płatniczych, w tym proces obciążania karty kredytowej / płatniczej. W razie wystąpienia błędów dotyczących obciążeń, błędów rachunkowych lub awarii systemu płatniczego Pasażer zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z dostawcą usług płatniczych lub wystawcą instrumentu płatniczego.

IV. PRZEWÓZ BEZGOTÓWKOWY
1. Pasażerowie mogą korzystać za pośrednictwem Aplikacji z dostępnych w ramach Korporacji rozliczeń bezgotówkowych przy użyciu Dokumentów bezgotówkowych (Kart Klienta, biletów, kodów, voucherów, eVoucherów i innych instrumentów oferowanych przez Korporację), o ile Korporacja wyraziła zgodę na taką formę rozliczeń za usługę i w sposób umówiony z Korporacją.
2. Pasażer korzystając z usługi Przewozu bezgotówkowego nie zawiera umowy przewozu z Taksówkarzem. Przewóz bezgotówkowy odbywa się na podstawie umowy o współpracy zawartej przez Klienta bezgotówkowego z Korporacją.
3. Do korzystania z usługi Przewozu bezgotówkowego uprawniony jest Pasażer:
– posiadający aktywne Dokumenty bezgotówkowe: Kartę Klienta, jednorazowy bilet, kupon, kod, voucher, eVoucher lub inny dokument bezgotówkowy wystawione przez Korporację w ramach umowy o współpracy zawartej przez Klienta bezgotówkowego z Korporacją,
– dokonujący zamówienia usługi Przewozu z Urządzenia mobilnego (np. smartfon), którego numer telefonu podany w trakcie rejestracji Konta Pasażera jest przypisany do Dokumentu bezgotówkowego.
4. Potwierdzenie uprawnienia do skorzystania z usługi Przewozu bezgotówkowego może odbywać się poprzez autoryzację w taksówce Dokumentu bezgotówkowego lub poprzez tzw. Autoryzację Automatyczną.
5. Autoryzacja w taksówce, zależnie od tego, czym dysponuje Pasażer i jakie warunki określa umowa o współpracy zawarta z Korporacją, polega na:
– podaniu Taksówkarzowi przez Pasażera numeru jednorazowego biletu, kodu, eVouchera lub innych jednorazowych dokumentów bezgotówkowych,
– okazaniu do autoryzacji Taksówkarzowi przez Pasażera Karty Klienta lub vouchera celem przeprowadzenia autoryzacji w taksówce.
5. Autoryzacja Automatyczna jest możliwa tylko w przypadku, gdy zamówienie usługi Przewozu bezgotówkowego zostanie dokonane przy wykorzystaniu Konta Pasażera w Aplikacji, do którego jest przypisany numer telefonu uprawnionego Pasażera, tj. Pasażera, którego numer telefonu jest jednocześnie przypisany do Dokumentu bezgotówkowego.
6. W przypadku gdy została prawidłowo dokonana Autoryzacja Automatyczna, nie ma obowiązku dokonywania Autoryzacji w taksówce.
7. W przypadku gdy nie została dokonana Autoryzacja Automatyczna ani Autoryzacja w taksówce, a dochodzi tym samym do Przewozu taxi, Pasażer jest zobowiązany dokonać zapłaty za zamówioną usługę Przewozu gotówką lub, jeżeli taksówka jest wyposażona w terminal płatniczy, kartą płatniczą / kredytową.
8. W przypadku Przewozu bezgotówkowego Taksówkarz nie wydaje Pasażerowi jakiegokolwiek dowodu przejazdu. Rozliczenie usługi Przewozu bezgotówkowego odbywa się na podstawie faktur okresowych na zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej przez Klienta bezgotówkowego z Korporacją.

V. CENNIK USŁUG
1. Kryterium głównym wyceny Przewozu dokonywanego przez Aplikację jest cennik stosowany przez Radio Taxi 919, na podstawie którego naliczane są opłaty według następujących zasad:
Opłata początkowa (za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka): 9,00 zł
Taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00) – I strefa: 3,50 zł
Taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta) – I strefa: 4,50 zł
Taryfa 3 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00) – II strefa: 7,00 zł
Taryfa 4 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta) – II strefa: 8,00 zł
Opłata za jedną godzinę postoju (dla wszystkich taryf): 55,00 zł
Cennik usług dodatkowych:
Kombi – DOPŁATA 5,00 ZŁ
BUS (powyżej 4 Pasażerów) – DOPŁATA 10,00 ZŁ
Zwierzęta – DOPŁATA 5,00 ZŁ
2. Zasady opisane powyżej w rozdziale V. pkt. 1. stanowią podstawę do określania Przybliżonego kosztu przejazdu.
3. Opłaty za Przewóz zamówiony lub wykonany przez inną Korporację niż Radio Taxi 919, naliczane będą według aktualnego cennika danej Korporacji – Partnera Radio Taxi 919, zgodnie z aktualnie obowiązującą listą Partnerów, z którą zapoznać się można poprzez kontakt z Radio Taxi 919.

VI. USŁUGA LITE I CENA GWARANTOWANA
1. Usługa LITE dostępna w Aplikacji jest Usługą przewozu osób, w stosunku do której obowiązuje Cena gwarantowana, mająca na celu zapewnienie Pasażerowi z góry określonego kosztu za Przewóz taxi.
2. Cena gwarantowana wyliczana jest przez Aplikację na podstawie Cennika Usług określonego w rozdziale V. niniejszego Regulaminu Aplikacji, będącego podstawą do określania Przybliżonego kosztu przejazdu, a następnie poprzez udzielenie procentowego rabatu według następującego harmonogramu godzinowego:
w godzinach od 06:00 do 21:59:59 – rabat do 30%
w godzinach od 22:00 do 05:59:59 oraz w niedziele i święta – rabat do 40%
W przypadku dużej liczby zamówień w tym samym czasie wysokość rabatu może ulec zmianie, co jest uwarunkowane wzrostem zapotrzebowania na taksówki.
3. Wysokość wynagrodzenia za Przewóz taxi w usłudze LITE, którą związany jest Taksówkarz, wskazuje odpowiednie okno Aplikacji.
4. Podstawą do wyliczenia Ceny gwarantowanej przez Aplikację jest wpisanie przez Pasażera w Aplikacji adresu rozpoczęcia i adresu zakończenia Przewozu taxi (bez przystanków).
5. Podstawą do rozliczenia jest paragon taksometru ustawiony na cenę umowną, zgodną z Ceną gwarantowaną w Aplikacji. Pasażer zobowiązany jest przed rozpoczęciem Przewozu taxi (po wejściu do taksówki) potwierdzić Taksówkarzowi formę rozliczenia za kurs. Jest to niezbędne z uwagi na zasadę działania taksometru, w którym wprowadzić można Cenę gwarantowaną (cenę umowną) jedynie przed rozpoczęciem kursu.
6. Jeżeli Pasażer zadeklarował przejazd do punktu docelowego z uzyskaniem Ceny gwarantowanej, a chce zmienić trasę przejazdu, zobowiązany jest do poinformowania Taksówkarza o tym fakcie przed rozpoczęciem kursu. Cena gwarantowana wówczas nie obowiązuje, a podstawą do rozliczenia jest wskazanie taksometru.
7. Zamówienia bez wskazania adresu docelowego naliczane są zgodnie ze wskazaniem taksometru.
8. Przypadki, w których Cena gwarantowana przestaje obowiązywać:
– gdy na żądanie Pasażera Taksówkarz zmieni wybraną przez siebie trasę,
– gdy Pasażer spóźni się do taksówki dłużej niż 5 minut liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki,
– Gdy Pasażer zmieni godzinę zamówienia i nie wprowadzi ponownie adresu początkowego i końcowego,
– Gdy Pasażer zmieni formę płatności za usługę na formę stosowaną przy Przewozie bezgotówkowym w ramach podpisanej z Korporacją umowy o współpracy, czyli skorzysta za pośrednictwem Aplikacji, jeśli oferuje ona taką funkcjonalność, z dostępnych w ramach Korporacji Dokumentów bezgotówkowych (Kart klienta, biletów, kodów, voucherów, eVoucherów itp.).
9. Rozbieżności między Ceną gwarantowaną a finalną ceną przejazdu występują, gdy założenia przejazdu zadeklarowanego przez Pasażera w Aplikacji, takie jak czas trwania czy dystans podróży, nie zostaną spełnione. Wśród przyczyn zaistnienia różnicy występują między innymi:
– wskazanie nowego adresu końcowego i/lub dodatkowe przystanki przejazdu, które wiążą się zazwyczaj z koniecznością pokonania dystansu dłuższego, niż założony pierwotnie, czy zmianą czasu jego trwania (zmiana trasy pierwotnie zadeklarowanej w Aplikacji, również niezwiązana ze zmianą celu podróży, doprowadzić może do wydłużenia dystansu przejazdu ponad prognozowany oraz zmiany jego czasu trwania),
– utrudnienia w ruchu drogowym, które doprowadzą do uniemożliwienia zakończenia Przewozu w planowanym miejscu lub jego realizację (dotyczy to wyłącznie wydarzeń, które nastąpiły w danej chwili i są nie ujęte w Regulaminie Aplikacji, a spowodowały taką sytuację).
– uszkodzenie lub zabrudzenie auta przez Pasażera, który zobowiązany jest do pokrycia strat finansowych Taksówkarza powstałych z winy Pasażera (w przypadku nierozwiązania sprawy polubownie przez strony tj. Pasażera i Taksówkarza, sprawa może zostać skierowana do odpowiednich służb zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),
– dodatkowe opłaty na trasie Przewozu, za przejazd na niektórych odcinkach wymagający uiszczenia przez Taksówkarza opłaty np. opłata parkingowa, autostradowa itp. (koszt za opłaty dodatkowe ponosi Pasażer i nie jest on uwzględniany przy wyliczaniu Ceny gwarantowanej przez Aplikację).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Radio Taxi 919 i OPST.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykorzystywaniem Aplikacji, w tym za działania i zaniechania Pasażera związane z Aplikacją. OPST.pl udziela zgody licencyjnej Pasażerowi i Korporacji na użytkowanie Aplikacji zgodnie z Regulaminem Aplikacji.
2. Korporacja i OPST.pl nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek wprowadzenia przez Pasażera do Aplikacji niezgodnych z prawdą lub niepełnych danych oraz za działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i firm obsługujących narzędzia płatnicze.
3. Pasażer odpowiada za zabezpieczenie danych zawartych w Urządzeniu mobilnym, na którym jest zainstalowana Aplikacja, a Korporacja i OPST.pl nie odpowiadają za utratę tych danych.
4. OPST.pl lub Korporacja za zgodą OPST.pl, zastrzegają sobie prawo, w związku z prowadzeniem odpowiednio prac modernizacyjnych Aplikacji, serwisem lub administracją sprzętem lub oprogramowaniem lub z przyczyn losowych lub niezależnych od OPST.pl czy też od Korporacji, do czasowego wstrzymania działania Aplikacji lub niektórych funkcji Aplikacji.

VIII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: biuro@radiotaxi919.pl lub w innej formie na adres siedziby Radio Taxi 919 ze wskazaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej osoby składającej reklamację, adresu, daty, godziny wykonania lub zamówienia Przewozu oraz skanu paragonu fiskalnego lub faktury w przypadku Przewozu taxi (z wyłączeniem Przewozu bezgotówkowego).
2. Radio Taxi 919 udziela odpowiedzi na reklamację w terminie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź jest udzielana na adres e-mail zgłaszającego, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej formie w zależności od tego, jak dokonano zgłoszenia.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Pasażera, niezbędne do zamówienia przez Aplikację i realizacji Przewozu, będą przetwarzane, gromadzone, przechowywane i administrowane przez Radio Taxi 919, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2. Dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Aplikacji, Pasażer wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie przez Radio Taxi 919 danych osobowych na potrzeby realizacji zamówionych przez Pasażera przy użyciu Aplikacji Przewozów oraz ich udostępnianie Taksówkarzom współpracującym z Korporacją w zakresie niezbędnym do wykonania danej usługi.
3. Pasażer może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Radio Taxi 919 danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Radio Taxi 919 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na posługiwanie się w tym celu końcowym urządzeniem telekomunikacyjnym.
4. W dowolnym momencie Pasażer może wyrazić wolę zaniechania wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych na drodze wystosowania oświadczenia woli na adres mailowy lub pocztowy Radio Taxi 919, przy czym wyrażenie tej woli nie skutkuje ograniczeniami w dalszym korzystaniu z Aplikacji przez Pasażera.
5. Akceptując niniejszy Regulamin Aplikacji, Pasażer wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Radio Taxi 919 danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z wykorzystywaniem Aplikacji niezgodnie z Regulaminem Aplikacji oraz w celach realizacji zapisów Regulaminu Aplikacji.
6. Pasażer w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie swoich danych osobowych, na drodze przesyłania oświadczenia takiej woli na adres mailowy lub pocztowy Radio Taxi 919.
7. Skutkiem wyrażenia woli i cofnięcia w rezultacie zgody na jakiekolwiek przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i administrowanie danych osobowych przez Korporację, będzie trwała dezaktywacja Aplikacji wykorzystywanej przez Pasażera uniemożliwiająca zamawianie taksówek w Korporacji przy użyciu Aplikacji.
8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pasażera przez Radio Taxi 919 znajdują się w Polityce prywatności.

X. ZAPISY KOŃCOWE REGULAMINU
1. Dokonanie przez Pasażera rejestracji Konta Pasażera w Aplikacji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie Aplikacji.
2. Regulamin Aplikacji uznaje się za obowiązujący od daty jego opublikowania.
3. Korporacja w porozumieniu z OPST.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Aplikacji.
4. Wykonywanie Regulaminu reguluje prawo polskie.

Kraków, 28 października 2021 r.