Polityka prywatności

Opisane w niniejszej Polityce Prywatności zasady mają zastosowanie do osób (dalej „Użytkowników”) korzystających z aplikacji służącej do zamawiania usług przewozu i zawierania umów o przewóz osób lub rzeczy taksówką, w tym również dokonujących płatności (dalej „Aplikacja”), osób zamawiających usługę przewozu i zawierających umowy o przewóz osób lub rzeczy taksówką, w tym również dokonujących płatności, poprzez stronę internetową w domenie https://www.radiotaxi919.pl (dalej „Strona internetowa”), osób korzystających z formularzy kontaktowych udostępnionych poprzez Stronę internetową (dalej „Formularze”) oraz osób zamawiających usługę przewozu i zawierających umowy o przewóz osób lub rzeczy taksówką za pośrednictwem Centrali Radio Taxi (call center) drogą telefoniczną (dalej „Centrala”).

Celem Polityki Prywatności jest zapoznanie Użytkowników z zasadami przetwarzania ich danych osobowych oraz przedstawienie Użytkownikom ich uprawnień związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprzejmie prosimy o staranne zapoznanie się z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności przed dokonaniem jej akceptacji i udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Autentyczność podawanych przez Użytkownika danych oraz ich rzeczywiste powiązania z Użytkownikiem nie są weryfikowane, za wyjątkiem przypadków, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Wszelkie dane, w tym swoje dane osobowe, Użytkownik podaje dobrowolnie i akceptując niniejszą Politykę Prywatności udziela na przetwarzanie tych danych, w tym danych osobowych, dobrowolnej zgody.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem w rozumieniu art. 4. pkt 7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika jest spółka pod firmą Radio Taxi 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-198 Kraków, ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000146058, posiadająca NIP: 6760101000, Regon: 350617815 (dalej „Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się:
• pod adresem korespondencyjnym: Radio Taxi 919 Sp. z o.o., ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4, 30-198 Kraków
• za pomocą poczty elektronicznej e-mail: biuro@radiotaxi919.pl

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika
• Zgoda Użytkownika: Użytkownik może wyrażać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w sposób i w zakresie zdefiniowanym w niniejszej Polityce Prywatności oraz czyni to w sposób dobrowolny. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych udzieloną Administratorowi, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę. Użytkownik może też wyrażać dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w sposób i w zakresie zdefiniowanym w niniejszej Polityce Prywatności na potrzeby marketingu, w tym również marketingu usług Administratora, oraz czyni to w sposób dobrowolny, przy czym taką wyrażoną zgodę Użytkownik może wycofać w każdej chwili, co nie wpływa na dalszą możliwość korzystania przez niego z usług świadczonych przez Administratora w pełnym zakresie.
• Realizacja usług w ramach umowy zawartej przez Administratora z Użytkownikiem: Użytkownik nie może rozpocząć użytkowania Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali oraz dalej z nich korzystać bez uprzedniego złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji niniejszej Polityki Prywatności na podstawie zapoznania się z jej tekstem i wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik, w celu dobrowolnego korzystania z Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali, dobrowolnie podaje niezbędne dane osobowe potrzebne do korzystania z Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali wprowadzając je do Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali oraz przekazując je Administratorowi, a także dobrowolnie podaje na drodze wykonania tych samych czynności inne dane uzupełniające umożliwiające korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora określonego w niniejszej Polityce Prywatności, co do celu i zakresu, są:
• poprzedzająca formalne zawarcie umów pośrednictwa z Administratorem i przewozu z podwykonawcą Administratora (dalej: „Taksówkarzem”), a za tym korzystanie z tych usług za pomocą Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali, realizacja przez Użytkownika procesu wprowadzania do Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali danych osobowych Użytkownika zapisywanych w Aplikacji, Stronie internetowej, Formularzach i Centrali, a następnie podjęcie przez niego czynności inicjujących mających na celu zażądanie od Administratora korzystania z Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali w celu zamawiania usług,
• konieczność i niezbędność prowadzenia procesów przetwarzania danych osobowych dla wykonania w sposób należyty przez Administratora usługi w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem obejmującą pośrednictwo Administratora w procesie zamawiania usługi przewozu przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali u wykonującego tą usługę przewozu Taksówkarza,
• interesy prawne Użytkownika, Administratora i Taksówkarzy.

Podstawą dodatkową do przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest ochrona interesów prawnych Stron umów zawieranych na skutek zamówienia za pośrednictwem Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali przez Użytkownika usług Administratora i Taksówkarza, w celu umożliwienia dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wobec Administratora lub Taksówkarza związanych ze świadczonymi przez nich usługami zamówionymi za pośrednictwem Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali lub dochodzenie roszczeń przez Administratora lub Taksówkarza wobec Użytkownika związanych ze świadczeniem przez nich usług na rzecz Użytkownika, zamówionych za pośrednictwem Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali.

3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Administratora
• Za pomocą Aplikacji Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w razie kontaktowania się przez Centralę także głos. Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w celu niezbędnym do korzystania z Aplikacji, w szczególności rejestracji i założenia konta, umożliwienia wyszukania usługi przewozu taksówką w Aplikacji oraz udostępnienia pozostałych funkcji Aplikacji, a także w celu korzystania z pozostałych usług Administratora, w tym Centrali, w szczególności w celu złożenia zamówienia przez Aplikację lub Centralę, weryfikacji i realizacji bieżącego zlecenia przewozu taksówką i obsługi złożonego zamówienia, przesyłania informacji z podsumowaniem kursu, kontaktu dla potrzeb realizacji kursu, w tym przez Taksówkarzy, rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji i jej funkcji, w tym możliwości wyszukania usługi przewozu osób i rzeczy taksówką przy użyciu Aplikacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W przypadku złożenia zamówienia poprzez Aplikację, Administrator przetwarza ponadto dane dotyczące lokalizacji Użytkownika (dane GPS) w chwili dokonania zamówienia, współrzędne miejsca odbioru oraz współrzędne miejsca docelowego, a także dane dotyczące czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego). Zgoda na przekazanie danych lokalizacji w systemie GPS wyrażona jest za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika. Administrator przetwarza ponadto dane dotyczące przejazdu: koszt, formę płatności, faktury, identyfikator kierowcy, id pasażera, id urządzenia. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji i jej funkcji, w tym możliwości wyszukania usługi przewozu osób i rzeczy taksówką przy użyciu Aplikacji. Użytkownik może opcjonalnie wprowadzić do Aplikacji współrzędne innych adresów niż wymienione powyżej (tzw. Moje adresy). Dane te są przetwarzane, o ile zostały podane. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Administrator umożliwia dokonanie za pomocą Aplikacji płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty płatniczej / kredytowej, konta PayPal, konta Google Pay, Apple Pay, BLIK, PLAY i innych. W tym celu niezbędne może być podanie przez Użytkownika numeru karty, daty ważności karty, kodu CVV2/CVC2. Administrator nie ma jednak dostępu do tych danych ani nie przetwarza tych danych. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do dokonania płatności bezgotówkowej za usługi realizowane przy użyciu Aplikacji zgodnie z wybranym sposobem płatności w zakresie oferowanych przez nią funkcjonalności, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W celach, o których mowa w niniejszym punkcie, dane o których mowa w niniejszym punkcie mogą być przekazywane do operatorów płatności – dostawców usług płatniczych.
• Składając zamówienie poprzez Stronę internetową oraz korzystając z jej funkcjonalności Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w celu niezbędnym do korzystania z usług Administratora oferowanych poprzez Stronę internetową, złożenia zamówienia, realizacji usługi dotyczącej przewozu osób lub rzeczy taksówką, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej przewozu osób i rzeczy taksówką poprzez Stronę internetową, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Administrator umożliwia dokonanie poprzez Stronę internetową płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty płatniczej / kredytowej, konta PayPal, konta Google Pay, Apple Pay, BLIK, PLAY i innych. W tym celu niezbędne może być podanie przez Użytkownika numeru karty, daty ważności karty, kodu CVV2/CVC2. Administrator nie ma jednak dostępu do tych danych ani nie przetwarza tych danych. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do dokonania płatności bezgotówkowej za usługi realizowane przy użyciu Strony internetowej zgodnie z wybranym sposobem płatności w zakresie oferowanych przez nią funkcjonalności, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W celach, o których mowa w niniejszym punkcie, dane o których mowa w niniejszym punkcie mogą być przekazywane do operatorów płatności – dostawców usług płatniczych.
• Składając zamówienie poprzez Centralę Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, głos. Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w celu niezbędnym do złożenia zamówienia i realizacji usługi dotyczącej przewozu osób i rzeczy taksówką, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej przewozu osób i rzeczy taksówką poprzez Centralę, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
• Ponadto, Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni własnych usług, a także jakim jest badanie, w szczególności za pomocą ankiet, satysfakcji z usług, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie usług stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Użytkownik w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych w tym celu, a w razie przetwarzania na podstawie zgody Użytkownik w każdej chwili może odwołać (cofnąć) udzieloną zgodę. Przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail w celach marketingowych realizowanych przez Partnerów Administratora może odbywać się jedynie za zgodą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Każdorazowo przy wyrażaniu zgody Administrator określa Partnera, którego cele marketingowe będą na podstawie tej zgody realizowane. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania zgody. Zgody Użytkownik udziela poprzez zaznaczenie okienka z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wyżej wskazanych danych w celach marketingowych. Zgodę Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie wyrażonej zgody może być dokonane poprzez kontakt z Administratorem.
• Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w Formularzu w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. W przypadku prośby Użytkownika o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
• Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych. Dostarczają one danych o aktywności Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji, Strony internetowej lub Formularzy. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika. Użytkownika w każdej chwili ma prawo wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje dot. plików cookies znajdują się w Polityce Cookies, udostępnionej na stronie internetowej https://www.radiotaxi919.pl

4. Dodatkowe dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Administratora
Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio Administratorowi przez Użytkownika w następujący sposób:
• poprzez kontakt z Administratorem,
• przy zamawianiu usług przy wykorzystaniu Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali,
• poprzez udostępnienie Administratorowi danych osobowych na drodze ich odczytu z Aplikacji lub ze Strony internetowej, w tym za pośrednictwem Formularzy, w procesie zamawiania usług i korzystania z oferowanych funkcjonalności, a także w ramach kontaktów Użytkownika z Administratorem w zakresie świadczonych przez Administratora usług, wpisanych uprzednio przez Użytkownika.
Procesy powyższe powodują lub mogą powodować wygenerowanie dodatkowych danych osobowych Użytkownika i innych danych związanych z zamówieniem i jego obsługą:
– czas rozpoczęcia i zakończenia usługi,
– czas oczekiwania na rozpoczęcie usługi,
– rodzaj wybranej usługi np. typ pojazdu,
– czas trwania usługi,
– kwota za usługę,
– sposób zapłaty: gotówka, dokument bezgotówkowy (karta, voucher, bilet) z danymi i rodzajem wybranego dokumentu bezgotówkowego, karta płatnicza / kredytowa z danymi tej karty,
– dane lokalizacyjne Użytkownika na potrzeby danej usługi (zależnie od ustawień poczynionych w Aplikacji przez Użytkownika),
– adres rozpoczęcia usługi,
– adres zakończenia usługi,
– trasę, na której była wykonywana usługa,
– informacje o aktualnej pozycji Użytkownika na potrzeby wykonywania usługi ustalane z Aplikacji działającej w pierwszym planie na podstawie sieci Wi-Fi, adresów IP i danych GPS, o ile taka opcja jest ustawiona przez Użytkownika w Aplikacji czy też w ustawieniach smartfona (usługa może być realizowana w ograniczonym zakresie nawet jeżeli Użytkownik Aplikacji nie wybierze w Aplikacji procedury lokalizacji opisanej w tym zadaniu),
– informacje o niezgodnym z prawem zachowaniu Użytkownika w trakcie realizacji usługi lub o złamaniu regulaminu Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali, w celu zapobieżenia zdarzeniu w trakcie wykonywania usługi lub w przyszłości.

5. Wykorzystywanie danych przez Administratora
Administrator nie poddaje danych osobowych Użytkownika procesom profilowania oraz nie wykorzystuje ich do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkownika. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom dla realizacji przez nie marketingu bezpośredniego, z tym zastrzeżeniem, że:
• dane Użytkownika mogą być profilowane na potrzeby dostarczania, w sytuacji wprowadzenia takiej funkcjonalności, spersonalizowanych treści w Aplikacji lub na Stronie internetowej tj. realizacji funkcji Aplikacji lub Strony internetowej polegającej na przedstawieniu oferty usług świadczonych przez Administratora w jak największym stopniu odpowiadających preferencjom Użytkownika,
• dane o sposobie korzystania z Aplikacji i Strony internetowej oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji i Strony internetowej, w tym dane kontaktowe, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb wysyłania spersonalizowanych komunikatów dotyczących korzystania z usług Administratora – takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali lub innej umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną, stosownie do treści art. 22 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

6. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników realizowane przez Administratora
• Wykonanie usługi na rzecz Użytkownika: Głównym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika jest świadczenie na rzecz Użytkownika usług pośrednictwa przy zamawianiu przez Użytkownika usługi przewozu świadczonego przez Taksówkarzy współpracujących z Administratorem oraz umożliwienie Taksówkarzom wykonanie zamówionej usługi na rzecz Użytkownika. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika ma też na celu kontrolę trasy przejazdu, czasu przejazdu, kwoty należnej za usługę, czasu oczekiwania na taksówkę, wszystko to celem nadzoru i kontroli nad jakością i prawidłowością usługi świadczonej na rzecz Użytkownika oraz badania zadowolenia Użytkownika z usług w celu doskonalenia jakości.
• Osiągnięcie wysokiego poziomu obsługi Użytkownika: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu jego efektywnej obsługi podczas kontaktu z Administratorem, w tym dla ograniczenia czasu obsługi Użytkownika oraz bezpiecznej identyfikacji Użytkownika związanej z kontaktem z Administratorem.
• Doskonalenie: Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora służy rozwojowi usług świadczonych przez Administratora, wykrywaniu i usuwaniu błędów, wprowadzaniu nowych funkcji, wzmacnianiu ochrony Użytkownika (w tym w zakresie przeciwdziałania nieuprawnionemu korzystaniu z konta Użytkownika).
• Kontrola Użytkownika nad realizacją usługi: Dane związane z przejazdami Użytkownika, które miały miejsce w przeszłości, są wykorzystywane przez Administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi kontroli prawidłowości wykonanej usługi, w tym w zakresie kwoty zapłaconej za usługę, czasu przejazdu i trasy przejazdu.
• Wykonanie płatności za usługę: Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest też zapewnienie Użytkownikowi dokonania płatności za usługę zamówioną za pośrednictwem Aplikacji, Strony internetowej i Centrali lub ułatwienie wykonania takiej płatności, w tym realizację autoryzacji płatności.
• Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń: Dane związane ze zrealizowanymi usługami są też przechowywane przez Administratora celem dokonywania niezbędnych ustaleń w procesie dochodzenia roszczeń Użytkownika wobec Taksówkarza lub Administratora lub roszczeń Taksówkarza lub Administratora wobec Użytkownika.
• Komunikacja informacji o charakterze marketingowym: O ile Użytkownik udzieli Administratorowi dobrowolnej, odrębnej zgody, to Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu dostarczania Użytkownikowi informacji marketingowych o promocjach związanych z usługami Administratora, o nowych usługach i funkcjach lub informacji handlowych.
• Zapewnienie bezpieczeństwa danych i usług: Administrator, dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług realizowanych przy pomocy Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali może też wysłać Użytkownikowi ostrzeżenie o nieuprawnionym użyciu Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali, jeżeli Administrator ustali lub będzie miał uzasadnione podejrzenia, że bez wiedzy Użytkownika z Aplikacji przypisanej do Użytkownika, Strony internetowej, Formularzy i Centrali zamówiono usługę na rzecz osoby innej niż Użytkownik.

7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych
• Prawo do uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych: Na życzenie Użytkownika Administrator będzie dokonywał sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełniania danych niekompletnych, na podstawie podanych w tym celu przez Użytkownika danych prawidłowych lub danych koniecznych do uzupełnienia. Użytkownik może też zmieniać wpisane przez siebie dane osobowe w przypadku podania ich w sposób nieprawidłowy lub takie dane wpisane uzupełniać.
• Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik może zwrócić się do Administratora o udzielenie dostępu do jego danych osobowych, o przekazanie kopii tych danych osobowych, o potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora oraz o inne informacje, jeżeli do ich udzielenia obliguje Administratora prawo. Użytkownik ma też dostęp do swoich danych osobowych w Aplikacji wpisanych przez siebie do Aplikacji. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa dostępu do danych osobowych Administrator dołoży staranności, aby uwiarygodnić, że osoba, która zwraca się do Administratora o dostęp do danych osobowych jest Użytkownikiem uprawnionym do otrzymania informacji, których żąda.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądania od Administratora przesłania dotyczących go i przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, do innego administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo do zażądania od Administratora wydania jego wcześniej udostępnionych Administratorowi danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w tym elektronicznym oraz ma prawo do zażądania ich przekazania w takiej formie innemu administratorowi danych osobowych przez Administratora bez utrudnień ze strony Administratora. Administrator poinformuje Użytkownika o okolicznościach lub rodzajach danych w odniesieniu do których nie przysługuje Użytkownikowi prawo do przenoszenia danych, po otrzymaniu od Użytkownika wiarygodnego oświadczenia mówiącego o zamiarze przenoszenia jego danych osobowych.
• Prawo do złożenia sprzeciwu związanego z przetwarzaniem danych osobowych: Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Administratora, jak też sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.
• Prawo Użytkownika do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub ich usunięcia: Użytkownik może zażądać od Administratora wykonania jego prawa do ograniczenia przetwarzania związanych z nim danych osobowych, przy czym jeżeli zachodzą określone prawem okoliczności niepozwalające spełnić tego żądania, to Administrator poinformuje o tym Użytkownika. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora usunięcia jego danych osobowych, przy czym, jeżeli zachodzą zdefiniowane przez prawo okoliczności zmuszające Administratora do odmowy wykonania tego żądania to Administrator powiadomi o tym Użytkownika. Użytkownik ma też możliwość samodzielnego usunięcia własnych danych osobowych z Aplikacji, wpisanych uprzednio przez Użytkownika do Aplikacji z poziomu Aplikacji. Zgodnie z prawem, dla wykonania nakazanych przez prawo obowiązków lub dla zabezpieczenia Administratorowi możliwości wykazania i dochodzenia roszczeń przeciwko Użytkownikowi, Administrator w niezbędnym ku temu zakresie będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych.
• Prawo do wnoszenia skargi do GIODO pózn. UODO: O ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27-04-2016, może wnieść skargę na Administratora do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pózn. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Zasady realizacji praw Użytkownika: Działania Administratora wykonywane w ślad za żądaniami Użytkownika związanymi z ochroną jego danych osobowych oraz udzielanie mu informacji są nieodpłatne, jednakże Administrator może odmówić realizacji żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub zażądać opłaty za działania wykraczające swym zakresem poza te, do których jest zobowiązany przez przepisy prawa. Użytkownik może realizować swoje prawa dostępu do danych osobowych, do przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia swoich danych osobowych, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, prawo do sprzeciwu oraz wszelkie inne prawa przy wykorzystaniu poczty elektronicznej e-mail lub przez pisemne żądania zgłaszane bezpośrednio Administratorowi, odpowiednio na adres e-mail lub adres korespondencyjny, podane jako dane kontaktowe w pkt. 1. niniejszej Polityki Prywatności. Administrator oczekuje, że żądania Użytkownika umożliwią jednoznaczną identyfikację zgłaszającego te żądania, w tym przez podanie w nich danych Użytkownika oraz adresu e-mail. Administrator udziela informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Użytkownik nie wskaże w tym celu formy pisemnej. Z przyczyn uzasadnionych przez przepisy prawa Administrator może odmówić realizacji żądania Użytkownika lub podania informacji, uzasadniając jednocześnie tę decyzję i przekazując to uzasadnienie wraz z odmową Użytkownikowi.

8. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora
Dane osobowe Użytkownika niekiedy mogą być przekazywane innym podmiotom niż Administrator jedynie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonowania Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i i świadczenia usług przy ich użyciu oraz w przypadkach określonych przez prawo.
Inne podmioty, którym Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika:
• Osoby trzecie świadczące dla Administratora usługi przetwarzania płatności, w tym kartami kredytowymi/płatniczymi, za usługi zamówione przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji oraz Strony internetowej.
• Przedstawiciele władz i organy państwowe na ich uzasadnione prawem żądanie udostępnienia danych osobowych Użytkownika lub przypadku uczestnictwa Administratora w prowadzonym przez nie postępowaniu, związanym z Użytkownikiem.
• Wykonujący usługi IT na rzecz Administratora związane z Aplikacją, Stroną internetową, Formularzami i Centralą, lecz jedynie w zakresie niezbędnym i jedynie na czas wykonywania tych usług pod nadzorem Administratora, przy zapewnieniu przez Administratora w trakcie wykonywania usług IT wymaganych prawem zasad bezpieczeństwa czynności mogących mieć charakter przetwarzania danych osobowych i ochrony poufności.
• Współpracujący z Administratorem licencjonowani Taksówkarze świadczący usługi przewozu zamawiane przy użyciu Aplikacji, Strony internetowej, Centrali i formularzy kontaktowych, dla których to usług Administrator świadczy usługę pośrednictwa przy zamawianiu ich przez Użytkownika, w związku z czym dla zrealizowania przez Taksówkarza usługi zamówionej przez Użytkownika konieczne jest zezwolenie dane Administratorowi przez Użytkownika na udostępnienie jego danych osobowych Taksówkarzowi, w tym wśród danych przekazywanych Taksówkarzowi mogą znajdować się:
– adres rozpoczęcia usługi przewozu,
– adres zakończenia usługi przewozu,
– sposób zapłaty,
– żądany przez Użytkownika czas rozpoczęcia usługi,
– imię i nazwisko lub nazwisko Użytkownika zamawiającego usługę przewozu,
– w niektórych przypadkach, na potrzeby bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem jego telefon lub e-mail,
– w niektórych przypadkach, na potrzeby identyfikacji Użytkownika, przyjęty przez Użytkownika do komunikacji z Administratorem identyfikator Użytkownika (np. zastępujący imię i nazwisko Użytkownika).
Udostępnianie danych osobowych Użytkownika innym odbiorcom poza powyżej określonymi Administrator będzie realizował jedynie po uzyskaniu zgody na udostępnienie od Użytkownika. Administrator informuje Użytkownika, że może dojść do udostępnienia lub przekazania danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi w przypadku przejęcia Administratora przez inny podmiot, w przypadku zbycia części lub całości przedsiębiorstwa Administratora, w przypadku połączenia Administratora z innym podmiotem lub zmiany formy prawnej Administratora czy też restrukturyzacji Administratora.

9. Czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora od dnia pierwszego użycia przez Użytkownika Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali w celu skorzystania z usług świadczonych przez Administratora lub kontaktu z Administratorem, do dnia usunięcia tych danych osobowych przez Administratora na żądanie Użytkownika.
Niezależnie od sposobu i podstawy usunięcia danych osobowych Użytkownika, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Administratora do czasu określonego w przepisach prawa oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakich mogą wzajemnie dochodzić Administrator lub Taksówkarz przeciwko Użytkownikowi lub Użytkownik przeciwko Administratorowi lub Taksówkarzowi, a związanych z wykonanymi usługami zamówionym za pośrednictwem Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali.

10. Dokonywanie zmian w Polityce Prywatności
Treść Polityki Prywatności w wersji aktualnej jest stale dostępna, przy czym o wprowadzeniu istotnych zmian Administrator dodatkowo powiadomi Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji, Strony internetowej lub poczty elektronicznej e-mail. Przyjmuje się, że możliwe zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności dokonywane przez Administratora nie będą powodowały, bez uzyskania zgody Użytkownika, nałożenia na Użytkownika Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali dodatkowych obowiązków lub ograniczenia jego praw. Dalsze korzystanie z Aplikacji, Strony internetowej, Formularzy i Centrali przez Użytkownika będzie oznaczać akceptację zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kraków, 01 października 2021 r.